Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/304/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

      UCHWAŁA NR  XXVII/304/12

        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.  Ust. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 2 pkt 1, art. 222 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz  emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 3 268 177,00 zł.

w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 865 670,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytu i pożyczki do kwoty 7 797 493,00 zł.”.

 

 

2. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4. W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

6. W załączniku Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7. W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

8. W Załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

§  2

 

      Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 57 318 368,00

1.1  Dochody bieżące stanowią 52 812 932,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 505 436,00 zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę 62 052 474,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 53 923 542,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 128 932,00 zł.

 

3. Deficyt budżetu w kwocie 4 734 106,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.

 

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

                                                                                  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 27,304,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:11:15
Ilość pobrań: 169
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 131.19 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:11:32
Ilość pobrań: 180
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 254.83 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:11:51
Ilość pobrań: 193
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:12:05
Ilość pobrań: 175
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 4 - dot. fin. publ
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:12:22
Ilość pobrań: 162
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 5 - dot. jedn. spoza fin.publ
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:12:39
Ilość pobrań: 164
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 6 - rachunek dochodow osw
Rozmiar: 41.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:12:57
Ilość pobrań: 185
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 7 - wydatki solectw
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:13:14
Ilość pobrań: 179
Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 8 - wydatki majatkowe
Rozmiar: 128.04 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:13:29
Ilość pobrań: 163

Data publikacji: 2013-02-07 10:10:33 (539 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:11:15 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r (Uchwala_Nr_27,304,12_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2012r[3853x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:11:32 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[3853x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:11:51 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3853x3].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:12:05 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody__i_rozchody[3853x4].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:12:22 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 4 - dot. fin. publ (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_4_-_dot[3853x5].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:12:39 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 5 - dot. jedn. spoza fin.publ (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_5_-_dot[3853x6].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:12:57 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 6 - rachunek dochodow osw (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_6_-_rachunek_dochodow_osw[3853x7].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:13:14 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 7 - wydatki solectw (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_7_-_wydatki_solectw[3853x8].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:13:29 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,304,12 - Zalacznik Nr 8 - wydatki majatkowe (Uchwala_Nr_27,304,12_-_Zalacznik_Nr_8_-_wydatki_majatkowe[3853x9].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa