Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/308/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.

                                                     UCHWAŁA NR XXVII/308/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

            w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta  i Gminy Wschowa na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala  się dochody budżetu w kwocie 56 839 495,00  zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 52 852 221,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie  3 987 274,00 zł.       

 

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu w kwocie 59 271 850,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do  uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52 681 796,00 zł.,  w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 717 022,00, zł.

     w tym:

     a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  kwotę 23 295 110,00 zł.

     b) wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań kwotę 11 421 912,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 890 100,00 zł.

      a) na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  2 485 000,00 zł. -  zgodnie załącznikiem Nr 6 do uchwały,

      -dla instytucji kultury kwotę 2 464 000,00 zł.

      - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  kwotę 21 000,00 zł.  

     b) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  w kwocie 2 405 100,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

      - dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 1 975 100,00 zł.

- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę  340 000,00 zł.

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwotę 75 000,00 zł.

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 15 000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  kwotę  11 025 144,00 zł.

4) wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 228 530,00 zł.

5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1 821 000,00 zł.

 

 

 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 6 590 054,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr  11 do uchwały

    z tego:

   1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 5 713 099,00 zł.

    w tym: wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 4 658 252,00.

   2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota  298 955,00 zł.

3) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  na  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 178 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych  innych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 400 000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 3

 

1. Deficyt budżetu w kwocie 2 432 355,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 13 698 025,00 zł.– zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę  rozchodów budżetu  11 265 670,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

 

                                                                            § 4

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną  w kwocie  70 000.00 zł.  

2. celowe  na realizację zadań własnych w kwocie  155 450,00 zł.

a) z zakresu zarządzania  kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł.

b) z zakresu działania jednostek pomocniczych w kwocie 15 450,00 zł.

                                                                  

                                                                          §  5

 

Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  w kwocie 8 425 270,00 zł. - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

                                                                              § 6

 

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

 

1. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska  oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 76 636,00.

2. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1 250 000,00 oraz wydatki w kwocie 1 250 000,00 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

 

§ 8

 

Ustala się dochody w kwocie 375 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 350 000,00 zł. i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  25 000,00 zł.

 

§ 9

 

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują :

  1. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ( poza funduszem sołeckim) na kwotę 139 045,00 zł.– zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.
  2. Wydatki ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim  na kwotę 232 524,00 zł.– zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

 

                                                                              § 10

 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa z emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

do kwoty 10 400 000,00 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 833 025,00 zł., w tym: na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 967 355,00.

 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytu do kwoty 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.

2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa

w pkt 1.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami  i rozdziałami w ramach działu w zakresie: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych  oraz  wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.

5 ) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty  3 000 000,00 zł.

 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

 

4.                  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  jednostki  i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

                                                                            § 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

                                                                            § 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                

                                                                               Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 27,308,12 - uchwala budzetowa na 2013
Rozmiar: 85.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:21:14
Ilość pobrań: 195
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 197.82 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:21:29
Ilość pobrań: 191
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 390.98 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:21:46
Ilość pobrań: 197
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody 2013
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:22:00
Ilość pobrań: 167
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 4 - dotacje
Rozmiar: 106.17 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:22:15
Ilość pobrań: 178
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 120.55 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:22:30
Ilość pobrań: 195
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 6 - dot. fin. publ
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:22:45
Ilość pobrań: 181
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 7 - dot. jedn. spoza fin.publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:23:12
Ilość pobrań: 164
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 8 - rachunek dochodow osw. na 2013
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:23:28
Ilość pobrań: 174
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 9 - wydatki solectw 2013
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:23:44
Ilość pobrań: 177
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 10 - Fundusz Solecki 2013
Rozmiar: 53.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:23:58
Ilość pobrań: 177
Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 11 - wydatki majatkowe
Rozmiar: 163.07 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:24:41
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2013-02-07 10:20:23 (729 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:21:14 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - uchwala budzetowa na 2013 (Uchwala_Nr_27,308,12_-_uchwala_budzetowa_na_2013[3857x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:21:29 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[3857x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:21:46 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3857x3].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:22:00 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody 2013 (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody__i_rozchody_2013[3857x4].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:22:15 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 4 - dotacje (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_4_-_dotacje[3857x5].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:22:30 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[3857x6].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:22:45 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 6 - dot. fin. publ (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_6_-_dot[3857x7].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:23:12 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 7 - dot. jedn. spoza fin.publ. (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_7_-_dot[3857x8].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:23:28 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 8 - rachunek dochodow osw. na 2013 (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_8_-_rachunek_dochodow_osw[3857x9].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:23:44 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 9 - wydatki solectw 2013 (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_9_-_wydatki_solectw__2013[3857x10].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:23:58 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 10 - Fundusz Solecki 2013 (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_10_-__Fundusz_Solecki_2013[3857x11].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:24:41 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,308,12 - Zalacznik Nr 11 - wydatki majatkowe (Uchwala_Nr_27,308,12_-_Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe[3857x12].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa