Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/309/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2013 – 2026.

 

UCHWAŁA NR XXVII/309/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  28 grudnia  2012  roku

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata

                    2013 – 2026.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wschowa na lata 2013 – 2026 obejmującą:

1)             dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym: relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)      wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)             objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.        Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2.

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.        Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012 – 2026.

 

                                                                             § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                              Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                    Franciszek Baśczyn

 


Uchwala Nr 27,309,12 - wpf 2013 - 2026
Rozmiar: 42.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:26:05
Ilość pobrań: 179
Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 1 - wpf
Rozmiar: 263.70 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:26:25
Ilość pobrań: 181
Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 2 - przedsiewziecia 2013
Rozmiar: 192.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:27:13
Ilość pobrań: 192
Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:27:33
Ilość pobrań: 220

Data publikacji: 2013-02-07 10:25:23 (577 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:26:05 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,309,12 - wpf 2013 - 2026 (Uchwala_Nr_27,309,12_-_wpf_2013_-_2026[3858x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:26:25 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 1 - wpf (Uchwala_Nr_27,309,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_wpf[3858x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:27:13 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 2 - przedsiewziecia 2013 (Uchwala_Nr_27,309,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_przedsiewziecia_2013[3858x3].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 10:27:33 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,309,12 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia (Uchwala_Nr_27,309,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_objasnienia[3858x4].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa