Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/320/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa

UCHWAŁA NR XXVIII/320/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013r.
 w sprawie: ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa.
 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala,                       co następuje:
§  1
Sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Wschowa powinny umożliwiać:
1)      tworzenie miejsca do integracji środowisk lokalnych działających na terenie Gminy Wschowa,
2)      prowadzenie statutowej działalności sołectw z terenu Gminy Wschowa oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,
3)      prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i socjalnej.
§  2
Zarządzającym salą wiejską jest Sołtys. Zarządzający zobowiązany jest do należytego dbania o powierzone mienie.
§  3
Sale wiejskie udostępnia się:
1)      Odpłatnie: na zorganizowanie imprezy okolicznościowej.
2)      Nieodpłatnie: na zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, Radę Gminy i Rady Sołeckie.
3)      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa   może wyrazić zgodę na bezpłatne udostępnienie sali wiejskiej na wniosek organizacji w celu zorganizowania imprezy pod warunkiem,                że nie będzie ona miała charakteru odpłatnego.
§  4
1.    Umowę najmu lub użyczenia sali wiejskiej zawiera każdorazowo zarządzający salą wiejską i jej wyposażeniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2.    Przy każdorazowym przekazaniu sali wiejskiej (wynajem lub użyczenie) zarządzający             lub wyznaczona przez niego osoba wraz z najemcą  sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia.
§  5
1.    Użytkownicy sal wiejskich zobowiązani są do:
1)      zachowania porządku i czystości na terenie sali i wokół niej,
2)      przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3)      poszanowania mienia komunalnego,
4)      kulturalnego zachowania.
 2.  Zabrania się:
1)      wprowadzania zwierząt na teren sali wiejskiej,
2)      palenia tytoniu w pomieszczeniach sali wiejskiej
 3. Umieszczanie dekoracji może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez zarządzającego  salą, w sposób nie powodujący zniszczeń lub uszkodzeń. Po zakończeniu wynajmu dekoracja powinna być zdemontowana, a sala doprowadzona do stanu pierwotnego.
                                                              §  6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 §  7
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 Przewodniczący
Rady Miejskiej
 Franciszek Baśczyn
                            Uzasadnienie
do projektu Uchwały XXVIII/   /13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013r.
 
w sprawie: ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa.
W związku z potrzebą unormowania zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa, a także określenia obowiązków wynajmującego i najemcy wymagane jest podjęcie uchwały.
            Zmiana ta podyktowana jest podwyższeniem standardu sal wiejskich, terenu przy nich, oraz wyposażenia, jak i kosztów ich utrzymania. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - instytucja udzielająca wsparcia finansowego wymaga podjęcia aktu prawa miejscowego, który będzie określał jednolite zasady wynajmu mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy.
            W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską,                 celem wprowadzenia ustaleń dotyczących zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa.
Sporządził :
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Młodzieży
Krzysztof Rękoś
 Data publikacji: 2013-03-11 08:50:21 (557 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa