Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała 28/319//13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/319/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
 w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa ustalania wysokości cen
                     i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za    
                    korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U.  z 2011r., Nr 45 poz. 236) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§  1
Powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa ustalenie wysokości cen i opłat  za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
                                                               §  2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 §  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
    Przewodniczący
Rady Miejskiej
 Franciszek Baśczyn
         Uzasadnienie
do projektu Uchwały XXVIII/   /13 Rady Miejskiej
 z dnia 31 stycznia 2013r.
 w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie                 z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
             W związku z potrzebą ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (sal wiejskich i wyposażenia) zasadne jest podjęcie uchwały.
  Sporządził:
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Młodzieży
Krzysztof Rękoś
 Data publikacji: 2013-03-11 08:51:11 (588 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa