Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/318/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/218 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/13
 RADY MIEJSKIEJ  WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/218/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012
                    roku w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości. .
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust.1 pkt 1, art. 37 ust.1, ust. 2 pkt 1  i pkt 9, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze  zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 W Uchwale Nr XXI/218/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości § 1 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 "Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli udziału Gminy w wysokości 1730/54272 części wspólnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 przy ul. Niepodległości we Wschowie położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  1057/30 o powierzchni 260 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00007071/9."
  § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                    Rady  Miejskiej
                                                                                                  Franciszek Baśczyn
           Uzasadnienie
do projektu uchwały o zmianie do Uchwały
Nr XXI/218/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
  W dniu 31 maja 2012 roku Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie udziału Gminy Wschowa w nieruchomości wspólnej usytuowanej przy ul. Niepodległości 14 we Wschowie.
Ustalono, iż dotychczasowe usytuowanie  przedmiotowej  nieruchomości zabudowanej nie zmieni się, czyli pozostanie działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1057/30 o powierzchni 260 m2 ,dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00007071/9.
Zmieni się natomiast - w wyniku wykonanej nowej inwentaryzacji nieruchomości jej powierzchnia:-z 437,55 m2   do 542,72 m2 ( m.in. w wyniku dokonanych adaptacji strychu
i ponownych pomiarów lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i piwnic ).
Zatem  wnioskuje się o wyrażenie zgody dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej, który winien prawidłowo wynosić:1730/54272 części.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
22.01.2013r.
 Data publikacji: 2013-03-11 08:57:01 (509 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa