Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/317/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomo

UCHWAŁA NR XXVIII/317/13
 RADY MIEJSKIEJ  WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia
                  2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży
                   nieruchomości.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 6, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10  i ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 W Uchwale Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości:
 1.      Skreśla się § 1 ust. 6 pkt 1;
2.      Dodaje się w  § 1 ust. 9 w brzmieniu:
     "Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem  
       ewidencyjnym 1057/50 o powierzchni 0,0028 ha, zabudowanej garażem murowanym.”
    
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                    Rady  Miejskiej
                                                                                                  Franciszek Baśczyn
               Uzasadnienie
do projektu uchwały o zmianie do Uchwały
Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
 W dniu 26 stycznia 2012 roku Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwałę Nr XVII/175/12-
i w § 1 ust.6 pkt.1 wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, m.in. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1057/50 o powierzchni 0,0028 ha-na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Niepodległości 14 (działka 1057/30) we Wschowie.
Wspólnota Mieszkaniowa nie wyraziła zgody na przyłączenie do nieruchomości zasadniczej działki 1057/50 o powierzchni 0,0028 ha.
Przedmiotowa działka zabudowana jest garażem murowanym z tarasem i przylega do nieruchomości zasadniczej, tj. budynku - ul. Niepodległości 14 we Wschowie.
Garaż wybudowała osoba fizyczna ze środków własnych. Początkowa Gmina obciążała właściciela garażu z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego, a od 2008 roku jest zawarta umowa dzierżawy gruntu zabudowanego garażem murowanym.
Na gruncie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie można zwolnić z obowiązku zbycia przetargowego gruntu-zatem wnioskuje się o wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargowym (przetarg ograniczony).
   Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
22.01.2013r.Data publikacji: 2013-03-11 08:57:19 (662 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa