Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/316/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości

UCHWAŁA  NR  XXVIII/316/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
 Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami),  w związku z art. 34 ust.1 pkt1 i ust.6 , art.37 ust.1, ust. 2 pkt 1, art.67, art. 68 ust.1 pkt 7 , ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. N r  102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:
1)      przy ul. Polnej 4/1
2)      przy ul. Rzemieślniczej 3B/8
3)      przy ul. Stablewskiego 3/14
4)      przy ul. Daszyńskiego 4A/2.
   
2.      Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych  w § 1 ust.1 pkt 1- 2.
3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność nieruchomości.  
4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:
 1)      działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1701/2  o powierzchni 0,1230 ha położonej
            przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie;
2)      działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1701/1 o powierzchni 0,1308 ha, położonej
            przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie;
3)      działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1711/2 o powierzchni 0,0939 ha, położonej
            przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie;
4)      działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1711/4 o powierzchni 0,1073 ha, położonej
            przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie;
5)      działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2358/2 o powierzchni 0,2275 ha położonej
            w rejonie ulic: Wolsztyńska/Osiedle we Wschowie:
6)      działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/40 o powierzchni 0,0043 ha
            położonej przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie;
7)      działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/41 o powierzchni 0,0050 ha
            położonej przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie;
8)      działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/42 o powierzchni 0,0077 ha
            położonej przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie. 
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                       Rady  Miejskiej
                                                                                   Franciszek  Baśczyn
  Uzasadnienie
do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty
z dnia  28 grudnia 2012r.
Ad. ust. 1,2 i 3 )
            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)..
            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu
i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.
            W  lokalach mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.1 pkt.1 -2 w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90% bonifikaty przy jego zbyciu.
Ad. ust. 4)
            Proponuje się -sprzedaż w trybie przetargowym  (zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami-Dz/U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.)) wymienionych w tym punkcie nieruchomości--celem pozyskania środków finansowych. Nieruchomości  stanowią własność Gminy:
-działki: numer 1701/2 i 1701/1-wg m.p.z.p. miasta  Wschowa  położone są  na terenach oznaczonych symbolem "J-1-MN,U"-teren przeznacza się pod:  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową;
-działki numer 1711/2 i 1711/4-wg m.p.z.p. miasta Wschowa  położone są  na terenach oznaczonych symbolem "A-91-MN,MW"-teren przeznacza się pod:  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
-działka numer 2358/2-wg m.p.z.p. miasta Wschowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem "D-62-MN"-teren przeznacza się pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -wolnostojącą;
-działki numer:376/40,376/41 i 376/42 -wg m.p.z.p. Wschowa położone są na terenie oznaczonym symbolem "D-26-U"-teren przeznacza się pod:  zabudowę usługową.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
17.01.2013r.Data publikacji: 2013-03-11 08:57:39 (583 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa