Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/313/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r.

UCHWAŁA  NR XXVIII/313/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013r.
   w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
                      25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy  
                      Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników
                      alimentacyjnych.
   Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 § 1
 Uchyla się  Uchwałę Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
  § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 § 3
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
                                                                                           Przewodniczący
                                                                                         Rady  Miejskiej
                                                                                       Franciszek Baśczyn
        Uzasadnienie
 do projektu Uchwały Nr XXVIII/   /13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
31 stycznia 2013r.
 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
  Zgodnie z art. 8 b  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7  z póżn. zm.), organem właściwym do upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, jest burmistrz.
 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Zarządzeniem Nr 131/2010 z dnia 19 października 2010r., upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania w/w działań, w związku z czym, zasadne jest uchylenie  Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r.
  Sporządził:
Wydział Spraw Organizacyjnych i SpołecznychData publikacji: 2013-03-11 09:02:21 (566 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa