Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.

UCHWAŁA NR XXVIII/322/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013r.
   w sprawie:  nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§1
 Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we  Wschowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
 Traci moc Uchwała Nr VI/65/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą  Biblioteka Publiczna we Wschowie.
§3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.
 §4
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
  Przewodniczący
Rady Miejskiej
 Franciszek Baśczyn
       Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia  31 stycznia 2013r.
             
STATUT
                    Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie
 Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz.406 z późn. zm.),
2)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.Dz. U. z 2012 roku, poz. 642, z późn. zm.),
3)      Uchwały Nr VI/64/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  we Wschowie,
4)      niniejszego Statutu,
5)      Regulaminu Organizacyjnego.
§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy Wschowa.
§ 3
1.      Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę  Wschowa jako Organizatora i posiada osobowość prawną.
2.      Zwierzchni nadzór nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa
      w §1  sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
 § 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.
Rozdział 2
Cele i zakres działalności
§ 5
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
                                                                       § 6
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1)      Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2)      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3)      Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4)      Popularyzacja książki i czytelnictwa,
5)      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
      i kulturalnych społeczeństwa,
6)      Doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.
 Rozdział 3
Organizacja  Biblioteki
                                                                       § 7
1.      Organem zarządzającym jest Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa.
2.      Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3.      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu.
 § 8
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
                                                                       § 9
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje zawodowe.
§ 10
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci.
§ 11
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
§ 12
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 Rozdział 4
Źródła finansowania działalności Biblioteki
 § 13
1.      Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2.      Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3.      Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 § 14
1.      Przychodami Biblioteki są:
1)      przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
2)      przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3)      dotacje podmiotowe i celowe  z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
4)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5)      środki otrzymane z innych źródeł.
2.      Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
1)      podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2)      celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3)      celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
3.      Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska we Wschowie.
4.      Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za usługi, w tym informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne i sprzedaż wydawnictw, zbędnych druków, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
5.      Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska, według zasad określonych w innych przepisach. Przychód z tej działalności służy realizacji celów statutowych,
 Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 § 15
 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie.
               Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXVIII/   /13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
 Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. z późn.zm.) wprowadzającej zmiany wynikające z dostosowania ustawy do obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian w Statucie Biblioteki.
Zmiany dotyczą:
- wskazania źródeł finasowania,
- doprecyzowania dotacji przekazywanych przez Organizatora,
- sporządzania planu finansowego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
  (dotychczas funkcjonującego jako „plan działalności”).
  
Sporządziła:
Ilona Ratajczak – Dyrektor Biblioteki

 Data publikacji: 2013-03-20 12:27:58 (608 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa