Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/324/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

                                                                                                                                 

UCHWAŁA NR   XXVIII/324/13

 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
  w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1.      Gmina Wschowa wyemituje 800 (słownie: osiemset ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3.      Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4.      Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.      Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2
 Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi .
  § 3
 1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1)      seria G13 o wartości           400.000 zł,
2)      seria H13 o wartości           400.000 zł.
 2.      Emisja obligacji serii nastąpi w terminie do 31.12.2013 r.,
3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4.      Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa.
 § 4
 1.    Obligacje zostaną wykupione w 2026 roku
 2.    Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3.    Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 § 5
 1.      Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku.
2.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3.      Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4.      Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5.      Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 § 6
 Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych oraz przychodów Gminy Wschowa w latach 2013-2026.
 § 7
 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
a)       zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b)       dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c)       wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 § 8
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                              Przewodniczący
 Rady Miejskiej
                                                                                           Franciszek Baśczyn
UZASADNIENIE
 do projektu Uchwały Nr XXVIII/   /l3 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia  2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  W oparciu o art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
-pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 Uchwała Nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok określa, że deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi między innymi z emisji papierów wartościowych.
Niniejsza Uchwała przewiduje emisję obligacji w roku 2013 na łączną kwotę 800 000,00 zł.
Spłatę odsetek od obligacji przewiduje się od roku 2014, natomiast wykup obligacji nastąpi w roku 2026- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wschowa na lata 2013-2026r.
  Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa,
Wschowa, dnia 23 stycznia 2013

 Data publikacji: 2013-03-20 12:52:44 (511 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa