Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/327/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 UCHWAŁA  NR XXIX/327/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013 roku
 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami),  w związku z art. 34  ust.6, 6 a, 6 b, art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 6 i 9, art. 67, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 1.      Udziela się pierwszeństwa i wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcy
    budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Konradowie nr 3 wraz z gruntem.
    Wyraża  się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 70 %.
2.      Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:
    1) 72% dla lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul.K.Wielkiego 13/5;
    2) 83% dla lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul.Wolsztyńskiej 7/2.
3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w ust. 1 i 2 jest  jednorazowa zapłata ceny
      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy
      przenoszącej  własność nieruchomości.  
4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:
       1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 150  o powierzchni 0,8500 ha położonej
            w Olbrachcicach;
       2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1019 o powierzchni 0,3206 ha, położonej
            w Siedlnicy;
       3) lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 71,01 m2  położonego przy ul. Powst. Wlkp. Nr 7
            we  Wschowie.
5.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym- działek gruntu położonych we Wschowie przy ul. Zacisze:
1)      oznaczonej numerem ewidencyjnym  430/5 o powierzchni 0,0126 na poprawę zagospodarowania  nieruchomości usytuowanej  na działce  oznaczonej numerem  ewidencyjnym 428/6;
2)      oznaczonej numerem ewidencyjnym 430/4 o powierzchni 0,0114 na poprawę zagospodarowania nieruchomości  usytuowanej  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  428/7.
6.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli – udziału Gminy wynoszącego 3194/103800 części w częściach wspólnych nieruchomości położonej we Wschowie  przy ul. Niepodległości 45, 45a, 47-tj.budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego na  działkach: 971/3 i 972/3 o łącznej powierzchni 0,0628 ha, dla którego prowadzona jest księga  wieczysta ZG1W/00016434/8.
   
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                       Rady  Miejskiej
                                                                                    Franciszek  Baśczyn
     Uzasadnienie
do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty
z dnia  28 lutego 2013r.
 Ad. ust. 1,2 i 3 )
            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali).
            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu
i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.
            W  lokalach mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.2 w ostatnich 5-ciu latach  były wykonywane przez Gminę remonty- w przypadku lokalu mieszkalnego przy ul.K.Wielkiego 13/5-na kwotę:8.200 zł, a w lokalu mieszkalnym przy ul.Wolsztyńskiej 7/2 na kwotę:4.600 zł -zatem proponuje się udzielenie  bonifikatę  przy ich  zbyciu uwzględniającą kwoty wydane na ich remont.
Natomiast -budynek w Konradowie nr 3 jest budynkiem jednolokalowym, wymagającym poniesienia nakładów finansowych na remont -proponuje się udzielenie 70% bonifikaty -podobnie jak w przypadku innych nieruchomości jednolokalowych.
Ad. ust. 4)
            Proponuje się -sprzedaż w trybie przetargowym  (zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami-Dz/U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.)) wymienionych w tym punkcie nieruchomości--celem pozyskania środków finansowych. Nieruchomości  stanowią własność Gminy:
-działka: numer 1019 obręb geodezyjny - Siedlnica-wg Zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.10.2011r. położona w obszarze oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;
-działki numer 150 obręb geodezyjny -Olbrachcice-wg Zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.10.2011r. położona na obszarze oznaczonym symbolem „ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej.
Ponadto-proponuje się zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Powst. Wlkp we Wschowie -za względu na znaczne koszty finansowe, które musiałaby ponieść Gmina Wschowa - w przypadku zamiaru przydzielenia dla osoby oczekującej na przydział mieszkania.
Ad.ust.5)
-Działki wymienione w tym punkcie usytuowane są wg. m.p.z.p.  W obszarze oznaczonym symbolem „D-42 MN”-teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-wolnostojącą. Sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym -na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, gdyż zgodnie z zapisami m.p.z.p. stanowią wraz
z nieruchomością główną jedną całość.
Ad.6)
Wspólnota Mieszkaniowa położona we Wschowie przy ul. Niepodległości 45,45a i 47 podjęła uchwałę o sprzedaży części strychu wspólnego o powierzchni 31,94 m2 na rzecz jednego ze współwłaścicieli nieruchomości-celem adaptacji na powiększenie lokalu mieszkalnego.
Gmina jest współwłaścicielem  w tej nieruchomości -w związku z czym istnieje konieczność wyrażenia zgody  dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na sprzedaż części udziału Gminy
w częściach wspólnych przedmiotowej nieruchomości.
 Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
18.02.2013r.

 Data publikacji: 2013-03-20 13:55:29 (538 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa