Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/328/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010

UCHWAŁA NR XXIX/328/13
 RADY MIEJSKIEJ  WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010
                   roku w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 13  ust.1 i art. 15 ust.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 § 1
 W uchwale Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie odpłatnej zamiany gruntów  § 1 otrzymuje brzmienie:
   
"Wyraża się zgodę na odpłatną zamianę działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428/8 o powierzchni 0,0659 ha i 428/12 o powierzchni 0,0006 ha, tj. łącznie: 0,0665 ha, położonych we Wschowie, stanowiących własność osoby fizycznej na działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 430/3 o powierzchni 0,0169 ha i 429/3  o powierzchni 0,0974 ha, tj. łącznie: 0,1143 ha położonych we Wschowie, stanowiących własność Gminy Wschowa.”
  § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                    Rady  Miejskiej
                                                                                                 Franciszek Baśczyn
             Uzasadnienie
 do projektu uchwały o zmianie do Uchwały Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
  W dniu 26 maja 2010 roku Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwałę Nr L/424/10-
w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
Po wejściu w życie przedmiotowej  uchwały, właściciel działek prywatnych sprzedał część swoich nieruchomości, a pozostał mu m.in.działki:428/8-023 KDD i 428/12-021  o łącznej  0,0665, które zgodnie z zapisami m.p.z.p. przeznaczone są pod drogi i ulice publiczne o klasie dojazdowej i winny stać się własnością Gminy. W zamian za nabycie tych działek w ramach rekompensaty Gmina proponuje działkę budowlaną oznaczoną numerami geodezyjnymi:429/3 i 430/3 o łącznej powierzchni 0,1143 ha, która zgodnie z zapisami m.p.z.p. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D-42 MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej.
W związku z tym, że występuje  różnica powierzchni jest też różnica w wartości zamienianych gruntów-zatem będzie miała miejsce dopłata ze strony osoby fizyczne.
Wszystkie działki położone są we Wschowie przy ul.Zacisze.
      Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
19.02.2013r.
 

 Data publikacji: 2013-03-20 14:03:58 (466 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa