Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/329/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

 UCHWAŁA NR  XXIX/329/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013r.
  w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości położonych we Wschowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:1460 o powierzchni 0,0680 ha, 1462 o powierzchni 0,3901 ha, 1469 o powierzchni 0,0743 ha, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00021523/7 przekazanych przez Powiat Wschowski w związku z pozbawieniem ulic miasta Wschowa:
ul. Kilińskiego na odcinku 0,1 km, ul. Rynek na odcinku 0,2 km, ul. Ratuszowej na odcinku 0,1 km kategorii dróg powiatowych.
 § 2
 Przedmiot darowizny będzie wykorzystany na cel publiczny - drogi publiczne.
 § 3
 Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny i postępowania wieczysto-księgowego poniesie Gmina Wschowa.
 § 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                                Rady Miejskiej
                                                                                                             Franciszek  Baśczyn
      Uzasadnienie
do projektu uchwały o przyjęciu darowizny
  Rada Powiatu Wschowskiego podjęła uchwałę  o pozbawieniu ulic miasta Wschowa kategorii dróg powiatowych. Natomiast Rada Miejska we Wschowie uchwałą Nr XII/109/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku zaliczyła te drogi do kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z podjętą uchwałą: ulica Kilińskiego otrzymała numer 104063 F, ulica Rynek numer 10406 F, ulica Ratuszowa numer 104065 F.
Zgodnie z zapisami m.p.z.p. Zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/2008 z 14.02.2008r.
-ul. Kilińskiego oznaczona jest symbolem  „A-038 KDL”-drogi i ulice publiczne o klasie lokalnej
-ul. Ratuszowa oznaczona jest symbolem „A-033 KDL”-drogi i ulice publiczne o klasie lokalnej
-ul. Rynek oznaczona jest symbolem „A-032 KO”-teren placów publicznych.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-GIN
21.02.2013r.

 Data publikacji: 2013-03-20 14:06:59 (478 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa