Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/330/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy u

                                         
                                                 UCHWAŁA Nr XXIX/330/13 
                                                                                                                           
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 lutego 2013 roku
 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie.
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1, 2, 4 i art.27 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r.,                     Nr 647 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku zwaną dalej „Zmianą planu”, w zakresie obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie.
 § 2
Granice obszaru objętego projektem Zmiany planu przedstawia załącznik graficzny nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały w skali 1:1000.
 § 3
Przedmiot ustaleń Zmiany planu obejmuje zakres określony w art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu.
§ 4
Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla poszczególnych działek objętych planem.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa
 § 6
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
                                                                                         Przewodniczący
   Rady  Miejskiej
                                                                                   Franciszek Baśczyn
                UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXIX / 330 /2013
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 lutego 2013 roku
              Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych, zatwierdzonego uchwałą nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.z 2008 r. Nr 25,poz.573), zwaną dalej „Zmianą planu”, podejmuje się na wniosek właściciela terenu: Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie  ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa.
 Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej „UPZP”) przed podjęciem uchwały zostało przeprowadzone postępowanie przedplanistyczne.
W ramach tego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia Zmiany planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, przygotował materiały geodezyjne do opracowania Zmiany planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.
W wyniku analizy stwierdzono, że rozwiązania  przewidywane Zmianą planu będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej, określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.                       
Zasięg Zmiany planu ograniczony został wyłącznie do obszaru przedstawionego na załączniku nr 1 i nr 2 w skali 1:1000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
 Sporządzenie i zatwierdzenie Zmiany planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właściciela i polityką przestrzenną Gminy.
 Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Zmiany planu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.
   Opracował:
Leszek Piotrowski
 Wydz. PP
 Wschowa, dnia 18 luty 2013 roku
                    

 Data publikacji: 2013-03-20 14:08:30 (605 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa