Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/331/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia

UCHWAŁA NR XXIX/331/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013r.
 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia
                     2004 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego   
                     dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
                     ruchu drogowego.
  Na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115 j.t Dz.U.2007.23.136 Dz.U.2007.192.1381 Dz.U.2008.54.326 Dz.U.2008.218.139 1Dz.U.2009.19.101 Dz.U.2009.19.100 Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2009.86.720  Dz.U.2009.168.1323 Dz.U.2010.106.675 Dz.U.2010.152.1018 Dz.U.2010.225.1466 Dz.U.2011.5.13 Dz.U.2010.225.1466  Dz.U.2011.159.945 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.965  Dz.U.2011.222.1321 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2012.1445)  w związku   z art  18  ust 2 pkt 8, art 40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t. Dz.U.2002.23.220  Dz.U.2002.62.558 Dz.U.2002.113.984  Dz.U.2002.214.1806 Dz.U.2003.80.717 Dz.U.2003.162.1568  Dz.U.2002.153.1271 Dz.U.2004.102.1055 Dz.U.2004.116.1203 Dz.U.2002.214.1806  Dz.U.2005.172.1441 Dz.U.2006.17.128 Dz.U.2005.175.1457 Dz.U.2006.181.1337 Dz.U.2007.48.327 Dz.U.2007.138.974 Dz.U.2007.173.1218 Dz.U.2008.180.1111 Dz.U.2008.223.1458 Dz.U.2009.52.420 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2010.28.142 Dz.U.2010.28.146 Dz.U.2010.106.675 Dz.U.2010.40.230 Dz.U.2011.117.679 Dz.U.2011.134.777 Dz.U.2011.21.113 Dz.U.2011.217.1281 Dz.U.2011.149.887 Dz.U.2012.567 Dz.U.2013.153 ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 W uchwale Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. dot. ustalania wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  zmienia się § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
 „ Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień  zajęcia pasa drogowego drogi gminnej o którym mowa w  § 1 pkt 3:
1)      za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego i  usługowego - 0,25 zł
2)      za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów:  0,05 zł
3)      za 1 m 2  powierzchni reklamowej: 0,30 zł.”
 § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 § 3
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                          Rady Miejskiej
                                                                                                        Franciszek Baśczyn

 Data publikacji: 2013-03-20 14:12:29 (505 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa