Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/332/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

                                                                                             
                                                                  
UCHWAŁA NR  XXIX/332/13
         RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013 roku
 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.
 § 1
 W uchwale Nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
  1. W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok”
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 7 „Dotacje spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 6.   W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
  §  2
       Planowane po zmianach:
 1.      Dochody stanowią  kwotę 57 307 613,00
1.1  Dochody bieżące stanowią  kwotę 53 019 399,00 zł.
1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 288 214,00 zł.
 2. Wydatki stanowią  kwotę  59 935 355,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 52 692 770,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 242 585,00 zł.
     3. Deficyt budżetu w kwocie 2 627 742,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.
 4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
                                                                                    § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie
               Franciszek Baśczyn

 Data publikacji: 2013-03-20 14:16:10 (469 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa