Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/333/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata

                                                                                                                                                                             
                                                                 UCHWAŁA NR  XXIX/333/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012  roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2013 – 2026.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
1.      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2013 – 2026 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2.      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2013 – 2026 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3.      Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 § 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
  § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                      
                          
             Przewodniczący
                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie
                                                                                              Franciszek Baśczyn
                                                              

 Data publikacji: 2013-03-20 14:22:39 (478 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa