Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 29/335/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości

UCHWAŁA  NR XXIX/335/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2013 roku
 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
 Na podstawie art.18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami),  w związku art.37 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gminnej  położonej we Wschowie w rejonie ulicy Nowopolnej, złożonej z następujących działek ewidencyjnych:
 1.      działka 2182/3 o powierzchni 0,0255 ha,ZG1W/00002984/7
2.      działka 2179/3 o powierzchni 0,1956 ha,ZG1W/00006230/5
3.      działka 2178/2 o powierzchni 0,2036 ha,ZG1W/00006230/5
4.      działka 2177/2 o powierzchni 0,2665 ha,ZG1W/00006230/5
5.      działka 2176/2 o powierzchni 0,7371 ha,ZG1W/00006230/5
6.      działka 2175/2 o powierzchni 0,1552 ha,ZG1W/00006230/5
7.      działka 2174/2 o powierzchni 0,2083 ha,ZG1W/00006230/5
8.      działka 2173/2 o powierzchni 0,3859 ha,ZG1W/00006230/5
9.      działka 2172/2 o powierzchni 0,4613 ha,ZG1W/00006230/5
10.  działka 2171/2 o powierzchni 0,2561 ha,ZG1W/00006230/5
11.  działka 2170/2 o powierzchni 0,2821 ha,ZG1W/00006230/5
12.  działka 2169/2 o powierzchni 0,2852 ha,ZG1W/00006230/5
13.  działka 2168/2 o powierzchni 0,2537 ha,ZG1W/00006230/5
14.  działka 2167/2 o powierzchni 0,2896 ha,ZG1W/00006230/5
15.  działka 2166/2 o powierzchni 0,2641 ha,ZG1W/00006320/5
16.  działka 2162 o powierzchni 0,6642 ha, ZG1 W/00006230/5
o łącznej powierzchni  4,9340 ha.
 § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                              Przewodniczący
                                                                             Rady  Miejskiej
                                                                               Franciszek  Baśczyn
     Uzasadnienie
 do projektu uchwały o zbyciu mienia
 Wymienione w projekcie uchwały działki będą sprzedane jako  jedna nieruchomość złożona z kilkunastu działek ewidencyjnych -zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zmianami) .
W m.p.z.p. Zatwierdzonym uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:
„H-6-P,U”-teren przeznacza się pod:
-istniejące obiekty działalności produkcyjnej oraz istniejące składy, magazyny, hurtownie i bazy gospodarki komunalnej;
-nowe obiekty działalności produkcyjnej w budynkach mieszkalnych;
-nowe składy, magazyny i hurtownie w budynkach;
-zabudowę usługową
„H-08-KDW”-teren  pod drogę wewnętrzną
„H-4-R”-teren przeznacza się pod tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
O zakup przedmiotowej nieruchomości zwrócił się przedsiębiorca -w związku z zamiarem zrealizowana inwestycji - usytuowania , a następnie uruchomienia zakładu produkcyjnego. Gmina pozyska środki finansowe, w nowo powstałym zakładzie znajdzie też zatrudnienie pewna grupa osób-zatem podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
12.02.2013r.
   

 Data publikacji: 2013-03-20 14:26:07 (532 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa