Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/337/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - zm. Uchwały Nr XXVII/294/12 z dnia 28 grudnia 2012r. - GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXX/337/13
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia  21 marca 2013r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/294/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
                   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                   Alkoholowych na 2013 rok w Gminie Wschowa.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późna. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                         i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
 poz. 1356 z późn. zm.). Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w Gminie Wschowa  rozdział  II  § 16 otrzymuje brzmienie:
ZADANIA PODEJMOWANE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU

Dziedziny podejmowanych działań i zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Planowane koszty realizacji
1. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:
a) programy profilaktyczne, działania jednorazowe o działaniu profilaktycznym
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych.
- pomoc finansowa dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działania profilaktyczne
55 000 zł
 89 540 zł
- organizacja w okresie ferii letnich                      i zimowych wyjazdów poza miejsce zamieszkania
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka, klub młodzieżowy
- obiekty rekreacyjne
40 000 zł
75 000 zł
30 000 zł
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                             i współuzależnionych od alkoholu.
- prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką alkoholową
- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.
- prowadzenie biura Komisji  i Pełnomocnika
wynagrodzenie Pełnomocnika i sekretarki
2 000 zł
3 000 zł
           
 50 000 zł
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed przemocą                        w rodzinie.
- udział w szkoleniach dla różnych grup zawodowych w zakresie postępowania wobec zjawiska przemocy w rodzinie
- udzielanie konsultacji i porad specjalistów w dziedzinie profilaktyki               i rozwiązywania problemów alkoholowych. (psycholog, biegły sądowy, wywiady środowiskowe, konsultanci)
4 000 zł
20 000 zł
4. Posiedzenie Komisji
- udział w posiedzeniach Komisji
15 650 zł
Razem
384 190 zł
                                                                                                                                                   
                                                                                                                          
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        Przewodniczący
                   Rady Miejskiej
          Franciszek Baśczyn
            Uzasadnienie do projektu Uchwały nr  XXX/      /13  z dnia 21 marca 2013.
         w sprawie: zmiany do Uchwały nr  XXVII/ 294 /12  Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
                      Zgonie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
Art. 18². dochody z opłat za zezwolenia alkoholowe wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów , o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
                W związku z powyższym kwotę 34 190 zł. planuję na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zwiększenie   planowanych wydatków   o kwotę  34 190 zł. wynika  z niewykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012r.
Kwota 34 190,- zł przeznaczona została na zadanie - pomoc finansowa dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działania profilaktyczne.
Krzysztof Rękoś

 Data publikacji: 2013-03-25 10:19:15 (473 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa