Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/338/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.

 
UCHWAŁA NR XXX/338/13
 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 21 marca 2013r.
 
 
w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
 
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 79 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 2597) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Wschowie, do przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza, dotyczącej nieterminowego udzielania odpowiedzi na pisma Pani Natalii Nowak.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                        Przewodniczący
           Rady Miejskiej
                                                                                                    Franciszek Baśczyn      
Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXX/    /13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r.
31 stycznia 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w zakresie nieterminowego udzielania odpowiedzi na pisma.

 Data publikacji: 2013-03-25 10:39:23 (466 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa