Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/339/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 UCHWAŁA  NR XXX/339/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 21 marca 2013 roku
 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
             Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami),  w związku z art. 34  ust.1 pkt.3 , art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 6 , art. 67, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych
      położonych we Wschowie:
      1)  przy ul. Niepodległości 41/2;
      2)  przy ul. Obr.W-wy 14/3;
      3)  przy ul.Stablewskiego 3/5;
      4)  przy ul.Herbergera 8/1.
  
2.      Wyraża się zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
      wymienionych  w § 1 ust.1 pkt.1-3 oraz dla lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie
      przy ul.Daszyńskiego 4A/2.
3.      Wyraża się zgodę na udzielenie 70% bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
       wymienionego w § 1 ust.1 pkt.4.
4.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 i ust.3 jest :jednorazowa zapłata
      ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy
      przenoszącej  własność nieruchomości.  
5.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym- działek gruntu położonych we
      Wschowie:  
1)      oznaczonej numerem ewidencyjnym  1317/9 o powierzchni 0,0293 na poprawę zagospodarowania  nieruchomości usytuowanej  na działce  oznaczonej numerem  ewidencyjnym 1293  przy ul. M. Konopnickiej;
2)      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1264/35 o powierzchni 0,0325 na poprawę zagospodarowania nieruchomości  usytuowanej  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  1259/1 przy ul. Szymanowskiego.
6.      Wyraża się zgodę na udzielenie  50% bonifikaty od ceny zbycia działek wymienionych w § 1
      ust.5.
7.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w ust.6 jest  jednorazowa zapłata ceny
      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy
      przenoszącej  własność nieruchomości.  
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                       Rady  Miejskiej
                                                                                    Franciszek  Baśczyn
  Uzasadnienie
do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty
z dnia  21 marca 2013r.
 Ad. ust. 1,2 i 3 )
            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)-z wyjątkiem lokalu położonego przy ul. Herbergera 8/1 (budynek dwulokalowy).
            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu
i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.
            W  lokalach mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.1 pkt.1 -4 w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90 % bonifikaty przy jego zbyciu. Natomiast dla lokalu przy ul. Herbergera 8/1 proponuje się udzielenie 70% bonifikaty (budynek dwulokalowy).
Ponadto- w ust.2 wymieniono lokal mieszkalny, dla którego podjęto uchwałę o zbyciu na poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 Ad.ust.4)
Działki wymienione w tym punkcie będą zbywane w trybie bezprzetargowym zgodnie z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami) -na poprawę warunków funkcjonowania przyległych nieruchomości zagospodarowanych na cele mieszkaniowe:
1)działka 1317/9 o powierzchni 0,0293 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej na działce numer 1293 przy ul.M.Konopnickiej -wg m.p.z.p. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
C-25 MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca;
2)działka 1264/35 o powierzchni 0,0325 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej na działce 1295/1 przy ul.Szymanowskiego-wg m.p.z.p. Położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
G-88 MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna-szeregowa.
Działki te nie mogą być zagospodarowane jako samodzielne działki budowlane-zatem proponuje się ich zbycie na rzecz wnioskodawców, którzy zamierzają je nabyć na poprawę warunków zagospodarowania swoich nieruchomości.
 Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
13.03.2013r.
  

 Data publikacji: 2013-03-25 10:42:17 (493 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa