Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/340/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej

 UCHWAŁA  NR  XXX/340/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 21 marca 2013 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnej.
  Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 231 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 1964 roku Nr 16,poz.93 ze zmianami),  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 564/1 o powierzchni 0,0330 ha położonej przy Placu Grunwaldu 1g we Wschowie.
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                 Przewodniczący
                                             Rady Miejskiej
                                             Franciszek  Baśczyn
                   Uzasadnienie
do projektu uchwały o zbyciu  nieruchomości
 Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest częścią pawilonu handlowego
 (POLO Market i Biedronka). Nieruchomość zagospodarowana, częściowo utwardzona,
nieogrodzona, posiadająca dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z zapisami m.p.z.p. -przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:
G-32-U,H-teren przeznacza się pod usługi, handel;
G-061-KDD-teren przeznacza się pod ulice i drogi publiczne o klasie dojazdowej.
Z uwagi na fakt, iż w części budynek został wzniesiony na cudzym gruncie, do umowy będzie mieć zastosowanie art.231 K.C-w szczególności § 2 : ”Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości  przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od  niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.”
Właściciel nieruchomości złożył wniosek o kupno działki-celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości- zatem projekt uchwały uważa się za uzasadniony.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
14.03.2013r.

 Data publikacji: 2013-03-25 10:44:12 (503 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa