Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/341/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa

UCHWAŁA  NR XXX/341/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
 z dnia 21 marca 2013 roku
  w sprawie:  przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte
                    z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 ze zmianami), oraz art.98 ust.1 i 3 w związku
z art.131 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 Wyraża się zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania właścicielowi działki gruntu wydzielonej pod drogę gminną i przejętej z mocy prawa na własność Gminy Wschowa: numer 2312/5 o powierzchni 0,0692 ha położonej we Wschowie przy ul. Zacisze, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00007977/0   przyznaje się  działkę gruntu numer 433/4 o powierzchni 0,0862 ha, położoną w rejonie ulicy Zacisze we Wschowie zapisaną w księdze wieczystej ZG1W/00005831/1.
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                           Przewodniczący
                                        Rady Miejskiej
                                          Franciszek Baśczyn
               Uzasadnienie
do projektu uchwały o przyznaniu nieruchomości zamiennej
              Właściciel działki gruntu numer ewidencyjny 2312/5 o powierzchni 0,0692 ha położonej przy ul. Zacisze złożył wniosek o zamianę na działkę gruntu numer ewidencyjny 433/4
 o powierzchni 0,0862 ha położoną w rejonie ulicy Zacisze.
Działka numer 2312/5 zgodnie z decyzją podziałową została wydzielona z przeznaczeniem pod drogę publiczną o klasie dojazdowej (wg m.p.z.p. Teren oznaczony symbolem „D-021-KDD”.
Natomiast  działka numer ewidencyjny 433/4 wg m.p.z.p. położona jest na terenie oznaczonym symbolem „D-42-MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Na podstawie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zmianami)za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe przechodzą z mocy prawa na własność odpowiednio: gminy, powiatu, województwa z chwilą, kiedy decyzja stała się prawomocna.Za działki przejęte przysługuje właścicielowi odszkodowanie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami.
W ramach odszkodowania właścicielowi nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą,
odpowiednia nieruchomość zamienna.
Zgodnie z wnioskiem zatem -proponuje się podjęcie uchwały zaspokajającej roszczenia wnioskodawcy.
 Sporządziła:
Marzanna  Gałecka-Wydział GIN
14.03.2013r.
   

 Data publikacji: 2013-03-25 10:48:05 (588 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa