Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/342/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w spr. zm. Uchwały Nr XXIV/258/12 z 27 września 2012r.

UCHWAŁA  NR  XXX/342/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
 z dnia 21 marca 2013 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
                    27 września 2012 roku  w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach  
                    odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 ze zmianami), oraz art.98 ust.1 i 3 w związku z art.131 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
W Uchwale Nr  XXIV/28/12 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa  na rzecz Gminy Wschowa 
§ 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
 „ 3)  właścicielowi działki gruntu numer: 2273/6 o powierzchni 0,1499 ha, zapisanej w księdze
     wieczystej ZG1W/00016908/2 przyznaje się  działki  gruntu  numer: 300/12, 301/7,   302/1,
     303/9 i 320/7 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, zapisanych w księgach  wieczystych:            
     ZG1W/0000097/8 i ZG1W/00005267/6
i działki gruntu numer  96/5 i 100/4 o łącznej 
     powierzchni 0,0628 ha, zapisanych w księgach wieczystych: ZG1W/00008178/6 i
     ZG1W/00005282/7 położonych w rejonie ulic: Akacjowa/Leśna.”

  § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący
Rady  Miejskiej
 Franciszek  Baśczyn
       Uzasadnienie
do projektu uchwały o zmianie uchwały
                        Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2012 roku
  W uchwale z 27 września 2012 roku właścicielowi działki wydzielonej pod drogę publiczną przyznano w ramach odszkodowania nieruchomość zamienną gminną.
Po dokonaniu wyceny obu nieruchomości okazało się ,iż jest znaczna różnica w wartości zamienianych gruntów. Właściciel działki 2273/6 zaproponował, by zamiast wypłaty w pieniądzu (przez Gminę Wschowa) różnicy wartości działek -przyznać jeszcze jedną  działkę, której wartość byłaby zbliżona do kwoty, którą gmina miałaby jeszcze wypłacić.
Zatem proponuje się przyznać działkę gruntową usytuowaną w rejonie ulic: Akacjowa/Leśna-numer 96/5 i 100/4 o łącznej powierzchni 0,0628 ha. Działka ta zgodnie z zapisami m.p.z.p. położona jest na terenie oznaczonym symbolem „F-14MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
14.03.2013r.
  

 Data publikacji: 2013-03-25 10:50:06 (505 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa