Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/343/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym

UCHWAŁA  NR XXX/343/13
 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE
z dnia 21 marca 2013 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym,
                    tj. służebnością przesyłu nieruchomości Gminy Wschowa.
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.) oraz art.49 § 1, art.3051  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz.U.z 1964r. Nr 16,poz.93 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
  Rada Miejska we Wschowie wyraża zgodę na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością przesyłu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18,00-150 Warszawa  nieruchomości położonych w miejscowości Wygnańczyce - numery ewidencyjne: 289,288,287,286/1,258,zapisanych w księgach wieczystych: ZG1W/00021278/4 i  ZG1W/00021207/6.
 § 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                             Przewodniczący
                                            Rady Miejskiej
                                            Franciszek Baśczyn
                   Uzasadnienie
 do projektu uchwały o służebności przesyłu
  Telekomunikacja Polska S.A. Z siedzibą w Warszawie wykonuje sieć szerokopasmową linii światłowodowej na terenie gminy Wschowa m.in. relacji Wschowa - Wygnańczyce. Prace związane z budową rurociągu kablowego na przedmiotowym terenie  zostały zakończone-w związku z czym możliwe jest przystąpienie do ustanowienia służebności przesyłu. Służebność ta jest odpłatna. Zgodnie z art.3051 K.C. przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.
Właściciel gruntów (Gmina) pismem z 07.08.2012r.  wyraziła zgodę na udostępnienie gruntów pod budowę rurociągu kablowego (kabel światłowodowy).
  Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
14.03.2013r.

 Data publikacji: 2013-03-25 10:51:56 (535 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa