Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 30/345/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących f-sz sołecki

UCHWAŁA NR XXX/345/13
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.         o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
     Rady Miejskiej
          Franciszek Baśczyn
       Uzasadnienie
do projektu Uchwały XXX/   /13 z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
            W związku z ustawowym obowiązkiem wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Wschowa do dnia 31 marca środków stanowiących fundusz sołecki, składam projekt uchwały jako zapewnienie możliwości kontynuowania planów inwestycyjnych realizowanych na terenie sołectw Gminy Wschowa w roku 2014.
  Sporządził:
Krzysztof Rękoś

 Data publikacji: 2013-03-25 10:53:51 (513 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa