Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 31,350,13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomościUCHWAŁA NR XXXI/350/13


RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 34 ust.1 pkt.3 , art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 6 , art. 67, art. 68 ust.1 pkt. 7 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1


 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul. Mickiewicza 1/1 i na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 82% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul. Stablewskiego 3/14.

 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 50% bonifikaty – od ceny sprzedaży działek gruntu położonych we Wschowie zbywanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ul. M. Konopnickiej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1315/3 i 1315/6.

 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w ust. 4 jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 3. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym lokali położonych we Wschowie:

 1. lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 78,45 m2 przy ul. Nowej 10;

 2. lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 49,70 m2 przy ul. Daszyńskiego 27a;

 3. lokalu użytkowego o powierzchni 46,62 m2 przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 671/24 o powierzchni 0,0200 ha położonej przy ul.17 Pułku Ułanów we Wschowie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej na działce 671/9 - ul.17 Pułku Ułanów 4 we Wschowie oraz wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 50% od ceny zbycia tej działki.

 2. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki częściowo zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1857/13 o powierzchni 0,0288 ha położonej na zapleczu nieruchomości usytuowanej przy ul. Strzeleckiej 19 we Wschowie.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miejskiej


Franciszek Baśczyn

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia 25 kwietnia 2013r.

Ad. ust. 1,2 i 3 )

Główny najemca wymienionego lokalu złożył wniosek o nabycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, na który ma zawartą umowę najmu na czas nieokreślony. Lokale położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

W lokalach mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.1 w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90 % bonifikaty przy jego zbyciu. Natomiast dla lokalu przy ul. Stablewskiego 3/14 proponuje się udzielenie 82% bonifikaty (był wykonywany remont- wymiana stolarki okiennej na kwotę:2.900 zł brutto ).Uchwała wyrażająca zgodę na zbycie była podjęta wcześniej.

Ad.ust.4 i 5)

Działki wymienione w tym punkcie będą zbywane w trybie bezprzetargowym zgodnie z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.

z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami) -na poprawę warunków funkcjonowania przyległych nieruchomości zagospodarowanych na cele mieszkaniowe (uchwała o zbyciu została wcześniej lecz wnioski o udzielenie bonifikaty od ceny zbycia zostały złożone dopiero w ostatnim czasie).

Ad ust.6)

Proponuje się o zbycie w trybie przetargowym wymienione lokale:

-lokal przy ul. Daszyńskiego 27a/2 jest ostatnim lokalem w tym budynku (obecnie po adaptacji strychu na cele mieszkaniowe) jest to budynek trzy-lokalowy. Na Gminie jako członku wspólnoty mieszkaniowej spoczywa partycypowania w kosztach remontu dachu oraz komina;

-lokal przy ul. Nowej 10/2 usytuowany jest w budynku dwulokalowym, wymaga przeprowadzenia kapitalnego: wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowa (na korytarzu) , stolarka okienna drewniana do wymiany, ściany i sufit do remontu;

-lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 1 był wykorzystywany dotychczas jako magazyn piekarni-do remontu, brak mediów.

Ad.ust.7)

Działka 671/24 o powierzchni 0,0200 ha przy ul.17 Pułku Ułanów wg zapisów m.p.z.p. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „G-60-MN”-przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej - zatem proponuje się sprzedać ją bezprzetargowo-na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Przy czym -Gmina złożyła zapytanie do dwóch właścicieli sąsiednich nieruchomości-i nabyciem zainteresowana jest tylko jeden nabywca.

Ad.ust.8)

Działka 1857/13 położona jest na terenie oznaczonym symbolem „J-33-MN,U”-przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą i bliźniaczą, usługi.

Właściciel nieruchomości położonej na działce 1858 rozbudował budynek magazynowy na działce gminnej numer ewidencyjny 1857/13.Właściciel budynku uzupełnia dokumentację budowlaną (opinię techniczną),gdyż rozbudowy budynku magazynowego dokonano w warunkach samowoli budowlanej. Celem uregulowania sytuacji prawnej proponuje się sprzedaż przedmiotowej działki zabudowanej w trybie przetargowym.


Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

15.04.2013r.


Uchwala Nr 31,350,13 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:22:33
Ilość pobrań: 231

Data publikacji: 2013-05-22 14:24:59 (566 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:22:01 Zmiana treści Maria Wilczak
2013-05-24 07:22:33 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,350,13 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_31,350,13_-_zbycie_nieruchomosci[4087x1].doc) Maria Wilczak
2013-05-24 07:22:41 Dodanie załącznika Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa