Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 31,351,13 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie nabycia nieruchomości

U C H W A Ł A  NR  XXX/351/13

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie:  nabycia  nieruchomości w zasoby gminne.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Województwa Lubuskiego nieruchomości położonych we Wschowie  oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek (stanowiących drogi publiczne - ulice: Wolszyńska, Niepodległości, ks.Kostki, Okrężna):

 

      1) 1003/4 o powierzchni 0,7865 ha;

      2) 1279 o powierzchni 0,3583 ha;

      3)   928 o powierzchni 0,4040 ha;

      4)   436 o powierzchni 0,4849 ha;

      5)  295/1 o powierzchni 1,3571 ha;

      6)  353/8 o powierzchni 0,0011 ha;

      7)  354/6 o powierzchni 0,0104 ha;

      8)  354/8 o powierzchni 0,0334 ha;

      9)  2351/2 o powierzchni 0,5003 ha;

    10)  2351/3 o powierzchni 0,7886 ha;

    11)  2350 o  powierzchni 0,2830 ha;

    12)  550/4 o powierzchni 0,0398 ha;

    13)  542 o powierzchni 0,0040 ha;

    14)  541 o powierzchni 0,0017 ha,

 

objętych księgą wieczystą ZG1W/00002409/3.

 

2.      Wyraża się zgodę na  nieodpłatne nabycie od Hodowli Zwierząt Zarodowych  Osowa Sień Sp.  z o.o. działki położonej w Przyczynie Górnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/3 o powierzchni 0,0916 ha, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00016001/4-stanowiącej dojazd do nieruchomości mieszkaniowej.

 

3.      Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie działki numer ewidencyjny 41 o powierzchni 0,3800 ha, zapisanej w księdze wieczystej  ZG1W/00016937/4 położonej w Dębowej Łęce - stanowiącej dojazd do nieruchomości mieszkaniowej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                                           Franciszek  Baśczyn

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o nabyciu nieruchomości

 

Ad.1)

Ulice :Wolsztyńska, Niepodległości, ul. Ks. Kostki i ul. Okrężna przebiegające przez  Wschowę składają się z wielu działek geodezyjnych- w części stanowią własność kilku jednostek samorządowych: gminy, powiatu i województwa.

Gmina Wschowa jest zarządcą tych ulic i ponosi wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, sprzątaniem, naprawą, oznakowaniem, bezpieczeństwem ruchu. Gmina zamierza dalej inwestować -zatem zachodzi konieczność uregulowania prawnego (ujednolicenia).

 

Ad.2 i ad.3 )

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o nabycie przez Gminę dwóch działek stanowiących dojazd do posesji mieszkaniowych położonych w Przyczynie Górnej i w Dębowej Łęce-celem uregulowania stanu prawnego i komunikacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-GIN

16.04.2013r.


Uchwala Nr 31,351,13 - nabycia nieruchomosci w zasoby gminne
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:18:10
Ilość pobrań: 144

Data publikacji: 2013-05-23 08:32:34 (532 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:10:41 Poprawa treści Maria Wilczak
2013-05-24 07:18:10 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,351,13 - nabycia nieruchomosci w zasoby gminne (Uchwala_Nr_31,351,13_-_nabycia_nieruchomosci_w_zasoby_gminne[4091x1].doc) Maria Wilczak
2013-05-24 07:18:29 Dodanie załącznika Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa