Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXI/353/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/306/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

                                                                                                                                                          

UCHWAŁA NR XXXI/353/13

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/306/12 Rady  Miejskiej  we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr XXVII/306/12 Rady  Miejskiej  we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie:

 

„Postanawia się zaciągnąć w 2013 roku pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 758 799,00 zł. ( słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  na realizację zadania:

 

            Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości  Przyczyna Górna

            w kwocie 758 799,00.”

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

       

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do zmiany Uchwały Nr XXVII/306/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

11.04.2013r. rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Przyczyna Górna”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spadła całkowita wartość projektu, a co za tym idzie wartość dofinansowania z  1 833 025 na 758 799zł. W związku z powyższym należy dokonać korekty kwot w Uchwale Nr XXVII/306/12 dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

 

 

 

Opracował:

Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych,

Wschowa, dnia 17 kwietnia 2013 roku

 

Wydział Budżetu i Finansów

Wschowa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

 


Uchwała Nr 31,353,13 - zm.Uchwały Nr XXVI,306,12 pożyczka na wyprz. fin.
Rozmiar: 45.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:29:27
Ilość pobrań: 168

Data publikacji: 2013-05-24 07:27:56 (450 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:29:27 Dodano załącznik: Uchwała Nr 31,353,13 - zm.Uchwały Nr XXVI,306,12 pożyczka na wyprz. fin. (Uchwala_Nr_31,353,13_-_zm[4100x1].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa