Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXI/354/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.

           UCHWAŁA NR  XXXI/354/13

        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 237 ust. 2 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1.      § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 8 142 770,00 - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

     2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

 

     2.  § 10  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa z emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 000 000,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

do kwoty 10 400 000,00 zł.,

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 758 799,00 zł., w tym: na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 553 516,00. ”

 

3. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.   W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7. W Załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8. Dodaje się załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego na 2013 rok”

w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§  2

 

      Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 57 324 963,00

1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę 52 906 749,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 418 214,00 zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę  58 878 479,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 52 563 580,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 314 899,00 zł.

 

3. Deficyt budżetu w kwocie 1 553 516,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

                                                                                  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 31,354,13 - zmiana uchwaly budzetowej na 2013r
Rozmiar: 62.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:33:23
Ilość pobrań: 185
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 111.25 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:33:53
Ilość pobrań: 186
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 170.88 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:34:05
Ilość pobrań: 186
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:34:17
Ilość pobrań: 178
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 4 - dot. fin.publ
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:34:31
Ilość pobrań: 162
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 5 - wydatki sołectw
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:34:45
Ilość pobrań: 171
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 6 - wydatki majatkowe
Rozmiar: 143.44 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:35:02
Ilość pobrań: 167
Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 7 - powiat
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:35:45
Ilość pobrań: 181

Data publikacji: 2013-05-24 07:32:27 (708 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:33:23 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - zmiana uchwaly budzetowej na 2013r (Uchwala_Nr_31,354,13_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2013r[4101x1].doc) Maria Wilczak
2013-05-24 07:33:53 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 1 - dochody (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[4101x2].pdf) Maria Wilczak
2013-05-24 07:34:05 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 2 - wydatki (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[4101x3].pdf) Maria Wilczak
2013-05-24 07:34:17 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody__i_rozchody[4101x4].xls) Maria Wilczak
2013-05-24 07:34:31 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 4 - dot. fin.publ (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_4_-_dot[4101x5].xls) Maria Wilczak
2013-05-24 07:34:45 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 5 - wydatki sołectw (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_sołectw[4101x6].xls) Maria Wilczak
2013-05-24 07:35:02 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 6 - wydatki majatkowe (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_6_-_wydatki_majatkowe[4101x7].pdf) Maria Wilczak
2013-05-24 07:35:45 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,354,13 - Zalacznik Nr 7 - powiat (Uchwala_Nr_31,354,13_-_Zalacznik_Nr_7_-_powiat[4101x8].xls) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa