Zarządzenie Nr 48 w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezd...

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 48

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
z dnia 12 kwietnia 2006r.

w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach (Dz. U z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
2) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
3) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
2. Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane odpowiednimi dokumentami
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczeniu usług,. jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

§3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt. 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt. 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne i umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa
Krzysztof Grabka